תקנון האתר

כללי

אתר האינטרנט www.golanhotel.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מלונות כנרת בע”מ באחד הע”ם 61טבריה , ח.פ., 510630916 מפעילת את ” מלון גולן “.
הזמנת לינה במלון גולן אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 04-6711555.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר של מלון גולן , יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס’ תעודת זהות או מס’ דרכון ומס’ כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון גולן  ו/או למי מטעמם.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון גולן ולהציגה בקבלה.
שמירת זכויות
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון גולן . הלוגו של “מלון גולן” והסימנים המסחריים המוצגים באתר, שייכים למלון גולן טבריה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי. 
תנאים והגבלות
א. המחירים באתר של מלון גולן  הינם בשקלים חדשים, כוללים מע”מ ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
ב. המלון רשאי  לעביר את ההזמנה למלון אחר באותו רמה – במידה ויש     OVERBOOKING(תופסת יתר)  עם הודעה של לפחות 7 ימים לפני מועד ההגעה .
ג. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון גולן תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00בבוקר ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עדשנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים שתים עשרה  שנים.
ו. הזמנת אירוח במלון גולן תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ח. מלון גולן איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
 
 
ביטול הזמנה

הגבלת אחריות
מלון  גולן ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת.
קישורים  
לנוחיות המשתמש באתר של מלון גולן , האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

דילוג לתוכן